Menettelytavat

FreeCoop osk yhteiset menettelytavat

Mitä menettelytavat tarkoittavat?

Noudatettavat menettelytavat on ilmaistu osuuskunnan säännöissä.

Niitä toteutettaessa toimitaan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osuuskunnan varsinainen kokous päättää vuosittain osuuskunnassa noudatettavista menettelytavoista.

Nämä menettelytavat elävät jäsenistön kokemusten ja tahdon mukaan.

Menettelytavat on sääntöjä joustavampi ohje, jotka voidaan muuttaa tarvittaessa osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa.

Menettelytavat kuvaavat ja ohjaavat yhteisön arkipäivän käytännön elämää.

Menettelytavoilla voidaan ehkäistä ja korjata syntyneitä huonoja käytäntöjä tai kokemuksia.

Jäsenten tulee ymmärtää, että osuuskunta on yhteinen yritys eikä esimerkiksi yhdistys.

Osuuskunta on olemukseltaan demokraattinen ja jäsenten yhteisesti omistama.

Yhteiset menettelytavat on kuitenkin välttämätöntä omaksua jäsenten ja työntekijöiden tasapuolisuuden toteuttamiseksi.

Toimitusjohtajan tai hallituksen antaman huomautuksen jälkeen jäsenellä tai työntekijällä on mahdollisuus korjata omia käytäntöjään.

Jatkuva ja/tai toistuva menettelytapojen rikkominen voi johtaa lopulta erottamiseen.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja työryhmän vetäjän on valvottava, että menettelytapoja noudatetaan ja mahdollisiin ongelmiin on tarvittaessa puututtava.

Yleiset menettelytavat

 1. Osuuskunnan asioita käsitellään osuuskunnan arkipäivän toimissa opintotilaisuuksissa ja kokouksissa sekä muilla osuuskunnan foorumeilla niiden jäsenten ja työntekijöiden kesken, joita asia koskee.
 2. Osuuskunnan jäsen informoi ja välittää osuuskunnan tarjolla olevia palveluita ja tuotteita.
 3. Osuuskunnan jäsenen tulee noudattaa mahdollista keskinäistä turvallisuus- ja salassapitosopimusta.
 4. Osuuskunnan jäsenenoikeus säilyy, kun hänellä on vähintään yksi osuuskunnan kehitettävänä ja/tai markkinoilla oleva tuote-/palveluprojekti, joka on lähtenyt hänen aloitteestaan.
 5. Jäsenyyden säilyttää myös osallistuessaan opintoryhmään, työryhmiin tai hallituksen toimintaan vaikkei olisikaan ns. omaa tuote-/palveluprojektia.
 6. Jäsenyys säilyy myös osallistumalla toimeksiantoihin ja/tai työvuokraukseen ollen vuokratyössä osuuskunnan ulkopuolelle, viimeisen viiden vuoden aikana.

Yhteistoiminta tuote-/palvelukehityksessä

 1. Tuote-/palvelukehityksessä jäsenen ja osuuskunnan välillä noudatetaan voimassa olevaa kehityssopimusta.
 2. Kehityssopimuksessa, jossa jäsen luovuttaa ideansa, patenttinsa, palvelunsa/tuotteensa tms. immateriaalisen hyödykkeen, kaikkinensa osuuskunnan jalostettavaksi, kehitettäväksi ja markkinoitavaksi. Katso tarkemmin pellepelottaman sopimus.
 3. Määräaikaisessa palvelu- ja tuotekehityssopimuksessa jäsen luovuttaa aiemmin luovutussopimuksen tapaan mukaan määritellyn hyödykkeensä osuuskunnan kehitettäväksi määräajaksi, jona aikana osuuskunnalla on sopimuksen mukainen oikeus markkinoida ja myydä tuotetta/palvelua.

  Määräajan jälkeen jäsen maksaa sopimuksessa sovitun kertakorvauksen ja/tai suorittaa sovitun osan hyödykkeen tulevasta myynnistä rojaltina FreeCoop osk:lle.

 4. Osuuskunta voi tehdä näiden lisäksi toimeksiantosopimuksia ja kaikkia muitakin tietotekniikka-alan sopimuksia ulkopuolisille sekä jäsenille tuote/palveluiden kehittämisestä.

Toimeksiantosopimukset

 1. Toimeksiantosopimukset solmii FreeCoop osk:n valtuuttama henkilö asiakasyrityksen kanssa. Tällä hetkellä sopimukset tekee hallitus/hallituksen puheenjohtaja.
 2. Osuuskunnan jäsenet ja työntekijät yrittävät etsiä toimeksiantoja yritykselle ja antaa niistä vinkkejä yrityksen johdolle, kuten muissakin yrityksissä.
 3. Työntekijöitä johtaa tällä hetkellä osuuskunnan puheenjohtaja.
 4. Jäsenet toimivat näissä toimitussopimuksissa työntekijän roolissa ja osuuskunta työnantajana. Työntekijä tekee osoitetut työtehtävät etätyönä omissa tiloissaan. Osuuskunta ohjaa ja valvoo työn edistymistä.

Yhteistoiminta työvoiman välityksessä ja vuokrauksessa

 1. Osuuskunnan lähitoimialue on Suomi.
 2. Osuuskunnan jäsen sitoutuu lähitoimialueella myymään vuokratyöpalvelut ensisijaisesti osuuskunnan kautta.
 3. Työvuokraustoiminnassa osuuskunnan jäsenelle maksetaan palkkaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaan.
 4. Alle kuukauden vuokratyöstä osuuskunta vähentää hallinto- ja käsittelykuluja 30 euroa, tai 5 % loppusummasta, ilman ALV. Yli tuhannen euron laskutuksesta osuuskunta vähentää 3 %.
 5. Työvuokraustiimin jäsen osallistuu suoraan tiimin tuottamaan sääntöjen mukaiseen ylijäämäosuuteen.
 6. Työvuokraustiimin sisällä lasketaan jäsenen suhteellinen osuus sen mukaan, kuin hän on osallistunut tiimin ylijämäosuuden tuottamiseen.
 7. Työvuokraustiimin jäsen pääsee nauttimaan osuuskunnan muiden tiimien tuottamasta ylijäämästä sääntöjen mukaisesti.
 8. Osuuskunnan jäsenet voivat myös järjestäytyä erityyppisiksi työkunniksi ja vastata asiakkaan vaatimuksiin yhdessä.
 9. Työvuokraussopimukset osuuskunnan ja asiakkaan välillä tekee toimitusjohtaja, tai sopimuksen tekoon valtuutettu tiimivastaava tai muu henkilö.
 10. Osuuskunnan jäsen voi säilyttää halutessaan jäsenyytensä siirtyessään vakituiseen työsuhteeseen osuuskunnan ulkopuolelle, perustaessaan oman yrityksen, tai muuttaessaan maasta, vai viimeisen työsuorituksen päättymisen jälkeen, enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen on katsottava jäsenen lakanneen käyttämästä osuuskunnan palveluita, ellei jäsenellä ole voimassa olevaa tuotekehitys- tai markkinointisopimusta, tai muutoin toimi aktiivisesti osuuskunnan hyväksi.
 11. Osuuskuntaan kuuluva ammatinharjoittajia tai toiminimiyrittäjän välille laaditaan erillinen sopimus, yrittäjän maksamasta korvauksesta osuuskunnan välittämästä yrittäjän työn-, palvelun tai tuotteen välityksestä tai toimituksesta.
 12. Ns. harmaan työn tekeminen/ostaminen on jäseneltä kielletty.

Opintoryhmien & työryhmien toiminta

 1. Ryhmiä saa perustaa vapaasti ja niillä on itsenäinen toimintaoikeus osuuskunnan sääntöjen ja menettelytapojen puitteissa. Ryhmän minimikoko on kaksi henkilöä ja suositeltava enimmäiskoko seitsemän henkeä.
 2. Osuuskunnan hallitus päättää taloudellisten resurssien antamisesta ryhmälle, jolloin se saa ns. virallisen ryhmän aseman ja sille perustetaan oma kustannuspaikka osuuskunnan taloudenpidossa.
 3. Ryhmää auttaa, seuraa ja ohjaa vuorovaikutuksessa yrityksen toimitusjohtaja, tai vastaava hallituksen valtuuttama yhteyshenkilö.
 4. Ryhmä voi keskittyä hallintoon, jonkun tuote-/palvelukonseptin kehittämiseen, työvuokraustoimintaan, tai johonkin muuhun jäsenille ja osuuskunnan kannalta mielenkiintoiseen kohteeseen.

Osuuskunnan jäsenten ylimääräiset osuudet ja sijoitukset yhteisyritykseen

Osuuskunnan varsinainen kokous myöntää jäsenille mahdollisuuden merkitä vuoden 2017 aikana 10 uutta vapaaehtoista osuutta, osuuskuntakokouksen kokouksen päättämään merkintähintaan (100 euroa). Jäsen voi suorittaa näitä osuuksia oma-aloitteisesti osuuskunnan tilille.

Osuuskunnan jäsenten yhteishankinnat

Osuuskunnan jäsenet voivat hankkia kotistudion varustamiseen atk- ja toimistovälineitä vuoden 2017 aikana 1 000 euroon asti.

Jäsen voi tehdä hankinnasta aloitteen osuuskunnan hallitukselle ja myönteisen päätöksen jälkeen jäsen voi tehdä hankinnan.

Hankintakuitit ja mahdolliset takuuasiakirjat on otettava talteen. Kuittiin on merkittävä jäsenen nimi & FreeCoop ja kuitti sekä muut mahdolliset asiakirjat on toimitettava taloudenhoitajalle marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Laitteet ja tarvikkeet siirtyvät jäsenelle, kuoletus- ja takuuajan päätyttyä.

Jäsenen erotilanteessa, jäsen saa pitää laitteen. Jos ero tapahtuu enennen ennen kuoletus- ja takuuajan päättymistä, siitä näin annetut ylimääräiset osuusmaksut mitätöidään.

Näin syntyneet hankinnat merkitään kirjanpitoon jäsenen vapaaehtoiseksi osuudeksi täyttyvää merkintähintaista lisäosuusosuusmaksua kohtaan.

Osuuskunnan jäsenten kouluttautuminen

Osuuskunnan varsinainen kokous kannustaa jäseniä osallistumaan toimialan mukaiseen koulutukseen.

Osuuskunta tukee jäsenten opiskelua huomioimalla jäsenen kirja- ja opintomateriaalit, kurssimaksut, matkat ja majoituskulut kotipaikan ulkopuolelle, verottajan hyväksymän matkustussäännön mukaisesti.

Menettely on seuraava:

 • kouluttautumisesta aiheutuvat menot on hyväksyttävä hallituksessa, ennen tapahtumaa.
 • jäsen maksaa itse kaikki kulut
 • koulutuksesta aiheutuneet kuitit on toimitettava taloudenhoitajalla marraskuun 2017 loppuun mennessä.
 • koulutuskulut merkitään kirjanpitoon jäsenen vapaaehtoiseksi osuudeksi alkavaa merkintähintaista lisäosuusosuusmaksua kohtaan, puuttuva osuus tulee suorittaa rahana ko. kalenterivuoden loppuun mennessä.

Osuuskunnan ulkopuolinen rahoitus

Sääntöjen 4§ kahdeksannen momentin mukaan ”Osuuskuntakokous voi antaa hallitukselle valtuudet järjestää osakkeiden merkitsemiseen ja maksamiseen jäsenille ja/tai muille.”

Osuuskunnan varsinainen kokous 1.4.2017 myöntää hallitukselle mahdollisuuden aloittaa yllä olevasta asiasta neuvottelut osuuskunnan ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi ja etsimiseksi.

Kuukausiraportit

Nyt 2017 free.coop on enemmän sosiaalinen ja opinnollinen kuin taloudellinen yhteisö, johon suuntaan olemme sitä kehittämässä. Jäsenet voivat osoittaa omissa vapaamuotoisissa kuukausiraporteissaan miten he osallistuvat ja käyttävät osuuskunnan palveluita. Raportit kertovat myös miten yhteistoimintamme kehittyy arkipäivänä.