Kehitysopimus

FreeCoop osk kehityssopimus

FreeCoop osk varsinainen kokous 9.5.2016

1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde

Tämä on sopimus FreeCoop osk ja osuuskunnan jäsenen välillä. Sopimuksen kohde on jäsenen keksintö, innovaatio ja liikeidea ja osuuskunnan toimet tämän aloitteen pohjalta syntyvän liiketoiminnan käynnistämiseksi.
Jäsenen asema ja hänen moraalinen oikeutensa keksintöön vahvistetaan tällä sopimuksella.

Jäsenen sijoitus:
Jäsen luovuttaa sopimuksessa keksintönsä ja siihen sisältyvän liiketoimintaehdotuksensa, taloudelliset tekijäoikeutensa, sekä tähän sopimukseen liittyvät muut immateriaaliomaisuutensa FreeCoop osk kehitettäväksi ja hyödynnettäväksi.
Jäsenen asema ja hänen moraalinen oikeutensa keksintöön vahvistetaan tällä sopimuksella.
Tällä sopimuksella jäsen luovuttaa free.coop yhteisölle kaikki palvelun jatkokehittämiseen, markkinointiin ja tuottavaan liiketoimintaan liittyvät oikeudet.
Jäsenen mahdollisesti aikaisemmin sijoittamat keksinnön immateriaalikustannukset korvataan erikseen tässä sopien, antamalla apporttina vastaavasti osuuksia.
Nämä luovutetaan ja siirretään tällä sopimuksella FreeCoop osk immateriaaliomaisuudeksi, apporttina jäsenelle annettavia osuuksia vastaan. Ne on liitettävä tämän sopimuksen liitteiksi ja allekirjoitettava.

FreeCoop osk sijoitus:
Jäsen saa vastineeksi, tuekseen yhteisöltä työryhmän, kehittämisympäristön, osaamista, testaajia, markkinointi- ja myyntitoiminnot, sekä liiketoiminnan ylijäämästä laskettavan rojaltin.
Sopimuksen solmimisen jälkeen FreeCoop osk huolehtii parhaalla mahdollisella kyvyllään ja resursseillaan tuotekehityksen ohella palvelun markkinoinnista ja myynnistä.
Osallistuessaan tätä palvelua kehittävään työryhmään, jäsen on oikeutettu vuosittain palvelun tuottamaan ylijäämään sääntöjen mukaisesti.
Jäsen tai hänen oikeudenomistajansa, ensimmäisessä polvessa, saa palvelun elinkaaren ajan tulevasta ylijäämästä 1% rojaltina, mikä lasketaan ja vähennetään ennen FreeCoop osk sääntöjen mukaista ylijäämän jakoa.
Sopimuksen tekijänä voi olla yhdessä useampikin jäsen, tällöin rojalti jaetaan yhtä monen osaan.

2. Sopijapuolia koskettavat tiedot ja yhteyshenkilöt

Jäsen:
Sotu / Y-tunnus:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelin:
Yhteyshenkilö:

FreeCoop osk:
Y-tunnus: 2397244-3
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelin:
Yhteyshenkilö:

3. Sopimuksen kohteena oleva siirtyvä keksintö ja immateriaali oikeudet

Liiketoimintakonseptin työnimi:

Siirtyvä verkkotunnus:

Siirtyvä tuotemerkki:

Muut mahdollisesti siirtyvät taloudelliset arvot, immateriaali oikeudet tms.:

Tuotteen & palveluiden tarkempi kuvaus:

Asiakkaan ja asiakkaiden kuvaus:

Minkä tarpeen ja kysynnän palvelu & tuote tyydyttää:

Miten ajatellaan palvelu & tuote myydä & markkinoida:

Liitteenä mainittavat haetut/saadut mahdolliset patentit, kolmannen osapuolen sopimukset ja velvoitteet:

Muuta:

Luettelo mahdollisista liite asiakirjoista:

4. FreeCoop osk kehityssopimuksen purkaminen

Tämä sopimus on tarkoitettu luovutetun liiketoimintakonseptin ja sen tulevien sekä sitä seuraavien versioiden, koko elinkaareksi.
Jos jäsen eroaa tai erotetaan jäsenyydestä liiketoiminnan vielä jatkuessa, tämä sopimus jatkuu edelleen, tässä sovitun liiketoiminnan jatkuessa.
Jäsen lupautuu olemaan aloittamatta tai edesauttamasta joko suoraan tai välillisesti tälle liiketoimintakonseptille kilpailevaa liiketoimintaa joko itse, tai kolmannen osapuolen kanssa.
Jäsen voi luopua oikeuksistaan ja tästä sopimuksesta halutessaan ilman FreeCoop osk korvausvelvollisuutta, edellä mainittu kilpailukielto on kuitenkin voimassa 7 vuotta luopumista seuraavien vuosien jälkeen.
FreeCoop osk voi luopua tästä sopimuksesta korvauksetta jäsenelle liiketoiminnasta kolmen perättäisen tappiollisen liiketoimintavuoden jälkeen, mikä päätös myös vapauttaa jäsenen tästä sopimuksesta.
Tämä kehityssopimus voidaan purkaa myös muutoin osuuskunnan ja jäsenen yhteisellä päätöksellä.

5. Toiminnan myynti ( spin-off )

Jäsensopijapuolen, työryhmän ja osuuskunnan hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan tämä toimiala, tai sen osia myydä myös tulosta tuottavan toiminnan aikana. Siinä tilanteessa syntyneestä kaupan ylijäämästä vähennetään ensin aloitteentekijälle 1% bonus ja loppu jaetaan osuuskunnan 9 § ylijäämän jako – pykälän mukaisesti.

6. Sopimuksen noudattaminen ja muuttaminen

Sopimusosapuolet noudattavat FreeCoop osk varsinaisen kokouksen päättämää ja voimassa olevaa tämän sopimuksen versiota.
Alla oleva kohta sopimuksessa edellyttää erityisen valmistelun ennen varsinaisen kokouksen käsittelyä.
Vain jäsensopijapuolen, työryhmän ja osuuskunnan hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan esittää muutettavaksi kohdasta ”1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde”;
Jäsen tai hänen oikeudenomistajansa, ensimmäisessä polvessa, saa palvelun elinkaaren ajan tulevasta ylijäämästä 1% rojaltina, mikä lasketaan ja vähennetään ennen FreeCoop osk sääntöjen mukaista ylijäämän jakoa.”

7. Salassapito

Salassapidossa noudatetaan FreeCoop osk sääntöjä ja menettelytapoja ja mahdollista erillistä allekirjoitettua turvallisuussopimusta, antamaa ohjeistusta. Eteenkin opinto- ja työryhmässä tehtävä kehitystyö on luottamuksellista, herkkää tietoa ja informaatiota ja ei sitä tule käyttää niitä muuhun, kuin tämän sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa.

8. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimus astuu voimaan välittömästi allekirjoitettaessa.

Päiväys: ___._____. 2017

Jäsen:
Allekirjoitus & nimen selvennys

FreeCoop osk puolesta:

Allekirjoitus & nimen selvennys